Online boodschappen doen bij de lokale verswinkelier!

Menu

Algemene
Voorwaarden

LocalFresh B.V. Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70024057

Artikel 1 – Definities

Gebruikersnaam: De door LocalFresh aan de opdrachtgever toegekende identificatiecode, bestaande uit een combinatie van cijfers, waarmee de opdrachtgever in combinatie met het Wachtwoord inzage heeft in de eigen gegevens, geplaatste orders en ontvangen facturen en opdrachtgever tevens de mogelijkheid heeft om gemakkelijk een nieuwe order te plaatsen.

Opdrachtgever: de (rechts)persoon die met LocalFresh een overeenkomst heeft gesloten om via het platform van LocalFresh diensten aan te bieden.

Overeenkomst: Iedere overeenkomst die tussen LocalFresh en opdrachtgever tot stand komt, op welke wijze dan ook, inclusief de bijlagen waaronder in ieder geval de algemene voorwaarden van LocalFresh.

LocalFresh: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LocalFresh B.V., statutair gevestigd te Alkmaar en kantoorhoudende te Alkmaar aan de Salomonstraat 2C (1812PA), ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel in Alkmaar onder nummer 70024057 dan wel de door LocalFresh ingeschakelde derden en/ of organisaties.

Platform LocalFresh: LocalFresh biedt een online platform aan waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten ter zake het aanbod van bedrijven in de doelgroep van LocalFresh. De eindgebruiker (consument en/of zakelijke afnemer) kan via het online platform producten en/of diensten bij detaillist afnemen.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en offertes van LocalFresh, in de ruimste zin van het woord, alsmede op alle overeenkomsten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Enige algemene of specifieke voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing.

3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele latere overeenkomsten tussen LocalFresh en opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

 

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

1. Alle zowel mondelinge als schriftelijke aanbiedingen en offertes van LocalFresh zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding of geldigheid is opgenomen dan wel overeengekomen.

2. Aanbiedingen en offertes kunnen te allen tijde door LocalFresh worden herroepen vóór totstandkoming van de overeenkomst.

3. Aanbiedingen en offertes zijn te allen tijde voorbehouden aan eventuele druk-, schrijf- en/of telfouten.

4. De overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de aanbieding of offerte door opdrachtgever dan wel door acceptatie en gebruikmaking van de diensten van LocalFresh.

5. De natuurlijke persoon die namens de rechtspersoon handelt wordt geacht tekenbevoegd te zijn. Indien dit niet het geval is en de rechtspersoon de overeenkomst niet nakomt wordt de persoon die getekend heeft gehouden tot nakoming van de overeenkomst.

6. Indien LocalFresh en opdrachtgever een schriftelijke overeenkomst aangaan worden alle eerdere voorstellen en correspondentie hierdoor vervangen.

7. Het staat LocalFresh vrij om een opdracht niet te aanvaarden indien sprake is van bijzondere omstandigheden en om haar moverende redenen. Daarnaast kunnen opdrachten die vallen buiten het werkterrein van LocalFresh c.q. die niet voorkomen op haar product- en tarievenlijsten, worden geweigerd.

8. LocalFresh is gerechtigd levering van de diensten uit te stellen dan wel op te schorten indien:

* LocalFresh gerechtvaardigde twijfel heeft omtrent de kredietwaardigheid van de opdrachtgever en niet wordt voldaan aan een door LocalFresh verlangde zekerheidstelling zoals bedoeld in artikel 3.8 of indien een incassomachtiging (indien overeengekomen) niet wordt afgegeven.

* Het (nagenoeg) vaststaat dan wel aannemelijk is dat opdrachtgever niet aan de voorwaarden van de overeenkomst zal (kunnen) voldoen.

* LocalFresh betaling vooraf verlangt en daar niet aan wordt voldaan.

* Opdrachtgever de eer en goede naam van LocalFresh kan beschadigen of beschadigt. Dit oordeel is aan LocalFresh voorbehouden.

9. De looptijd van een overeenkomst met LocalFresh bedraagt ten minste 12 maanden. Na afloop van deze 12 maanden kan met een opzegtermijn van 2 maanden de overeenkomst worden opgezegd. Het jaar gaat in vanaf het moment dat de LocalFresh app en/of de LocalFresh website beschikbaar wordt gesteld aan winkelier en online consument en dus online actief gaat.

 

Artikel 4 – De aankopen door de eindgebruiker

1. Opdrachtgever is voor de diensten als genoemd in de overeenkomst het in de overeenkomst opgenomen bedrag(en) en/of percentage verschuldigd. Tenzij anders vermeld zijn alle genoemde bedragen exclusief BTW en waar een percentage over de omzet wordt genoemd, is dat percentage exclusief BTW te allen tijde over de gegenereerde omzet inclusief BTW.

2. LocalFresh is te allen tijde gerechtigd, voor zover er geen prijzen in de overeenkomst zijn genoemd, de bedragen als gecommuniceerd op www.LocalFresh.nl dan wel gegevens aanwezig op andere elektronische gegevensdragers, vallend onder verantwoordelijkheid van LocalFresh, en toegankelijk voor opdrachtgevers in rekening te brengen. Uitgangspunt is dat te allen tijde het tarief geldt zoals gecommuniceerd in of bij overeenkomst met de klant. Indien de klant niet bekend is met tarieven dan is de klant tevoren verantwoordelijk voor de opvraag daarvan en verificatie bij LocalFresh. LocalFresh werkt te allen tijde op basis van een percentage en/ of in combinatie met een maandelijkse fee.

3. LocalFresh is gerechtigd om voor elke verlangde handeling buiten het elektronische systeem om extra handelingskosten in rekening te brengen.

4. Opdrachtgever zal LocalFresh te allen tijde de gegevens verstrekken welke van belang zijn voor de bepaling van de verschuldigde vergoeding voor gebruik van de diensten. Indien een opdrachtgever twijfelt ofwel geen zicht heeft op de tarieven is deze onduidelijkheid voor opdrachtgever zijn rekening en risico. LocalFresh stelt de verschuldigde vergoeding vast op basis van hetgeen via het platform bij die opdrachtgever wordt omgezet. De omzet is de basis voor facturatie. LocalFresh is gerechtigd de bestellingen in haar administratie tot ten minste 8 jaren te bewaren.

5. De tarieven kunnen door berichtgeving van LocalFresh aan opdrachtgever na een termijn van 3 kalendermaanden worden aangepast.

 

Artikel 5 – Facturering en betaling

1. LocalFresh is gerechtigd betaling vooraf te verlangen.

2. LocalFresh is gerechtigd haar kosten en provisie te verrekenen over de gegeneerde omzet. Het percentage der genoemde provisie is altijd over de gegenereerde omzet inclusief BTW. Het genoemde percentage wat LocalFresh toekomt, is altijd exclusief BTW.

3. Indien betaling uitblijft is LocalFresh gerechtigd om de diensten als genoemd in de overeenkomst direct op te schorten totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden zonder jegens opdrachtgever tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

4. Elk beroep van opdrachtgever op verrekening met een vordering op LocalFresh is uitgesloten.

5. Facturen/transacties worden geacht door de debiteur te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden, indien LocalFresh niet binnen 8 dagen na factuurdatum daartegen een schriftelijk bezwaar heeft ontvangen. Deze facturen worden in het beheersysteem online ter beschikking gesteld.

6. LocalFresh kan de betalingsvoorwaarden naar redelijkheid eenzijdig wijzigen.

7. Indien automatische incasso is overeengekomen geldt mede stornering als verzuim.

8. De persoon die als vertegenwoordiger van een organisatie, als persoon zelf, of als middellijk vertegenwoordiger een overeenkomst met LocalFresh aangaat, staat er voor in dat de liquiditeit in orde is en een faillissement in het eerstkomende jaar niet valt te voorzien. Deze clausule is wederom van kracht indien er tot verlenging wordt overgaan dan wel de rechtsrelatie met LocalFresh op welke wijze dan ook wordt gecontinueerd.

9. Bij betaling achteraf geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Normaliter wordt de door LocalFresh ontvangen omzet direct verrekend met de verschuldige commissie en of periodiek of anderszins verschuldigde bedragen.

10. Over door LocalFresh verschuldigde bedragen is LocalFresh geen rente verschuldigd en in geen enkel geval; ook niet in het geval LocalFresh in gebreke mocht blijven.

11. Indien er geen betaling door opdrachtgever binnen de gehanteerde betalingstermijn plaatsvindt wordt van rechtswege de wettelijke handelsrente ingevolge art. 619a boek 6 BW in rekening gebracht.

12. Bij verzuim te betalen heeft LocalFresh tenminste recht op de bedragen als genoemd in de wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten.

 

Artikel 6 – Bescherming van persoonsgegevens

1. LocalFresh verzamelt niet meer persoons- dan wel verkeersgegevens dan noodzakelijk is voor haar bedrijfsvoering en levering van de diensten als opgenomen in de overeenkomst. De verzamelde gegevens worden slechts conform geldende wettelijke bepalingen en voor de doeleinden zoals bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) te Den Haag vermeld. Opdrachtgever geeft toestemming om zijn gegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van de databases dan wel geautomatiseerde bestanden die LocalFresh aanlegt in het kader van haar dienstverlening en facturering. Deze gegevens worden met inachtneming van de geldende (privacy-)wetgeving opgeslagen en beheerd.

2. Tenzij uitdrukkelijk anders met opdrachtgever overeengekomen, zal LocalFresh de gegevens uit het adressenbestand uitsluitend gebruiken ter uitvoering van de overeenkomst.

3. Opdrachtgever vrijwaart LocalFresh, behoudens opzet en/of grove schuld door LocalFresh, van alle aanspraken die jegens LocalFresh worden ingesteld wegens schending van de persoonsgegevens als gesteld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

4. LocalFresh draagt zorg voor beveiliging van persoonsgegevens door maatregelen te treffen van organisatorische en technische aard.

 

Artikel 7 – Risico en aansprakelijkheid

1. LocalFresh is niet aansprakelijk voor de (indirecte) schade die is ontstaan als gevolg van het niet of het niet goed functioneren van haar diensten/platform, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van LocalFresh.

2. LocalFresh is geenszins verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor goederen en/of diensten door een gebruiker van het platform van LocalFresh afgenomen bij opdrachtgever.

3. Indien een eindgebruiker goederen en of diensten afneemt via het platform van LocalFresh is opdrachtgever gehouden dit product ten minste 5 werkdagen direct na het aangegeven eerste ophaalmoment beschikbaar te houden indien vooraf is betaald middels het platform van LocalFresh.

4. LocalFresh kan alleen dan en indien opdrachtgever in zijn portaal nog niet heeft aangegeven een bestelling in behandeling te hebben genomen aan een opdrachtgever bij annulering van de bestelling opdrachtgever zijn geld retourneren. In alle andere gevallen ligt de verantwoordelijkheid en afhandeling bij opdrachtgever. Opdrachtgever handelt in dergelijke gevallen te allen tijde als een goed opdrachtgever en neemt daarbij alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht. Het is opdrachtgever absoluut niet toegestaan voor zover de opdracht door opdrachtgever is geaccepteerd te verwijzen naar LocalFresh.

5. LocalFresh aanvaart geen aansprakelijkheid indien u zonder vergoeding een bestelling heeft geleverd aan een gebruiker.

 

Artikel 8 – Weigering, opschorting en ontbinding

1. LocalFresh behoudt zich het recht voor de relatie op te zeggen indien:

* Opdrachtgever de goede naam van LocalFresh beschadigt

* Opdrachtgever niet aan haar verplichtingen voldoet vanuit de overeenkomst ofwel de wet

* Opdrachtgever is te allen tijde gehouden om te bevorderen dat de relatie tussen eindgebruiker en (andere) opdrachtgevers jegens LocalFresh behouden blijft

* Uit bedrijfseconomische reden

2. Alle voorgaande oordelen zijn LocalFresh per uitsluiting voorbehouden.

3. LocalFresh is te nimmer gehouden schade bestaande uit bijvoorbeeld omzetderving en daaraan gerelateerde schade bij een eenzijdige opzegging door LocalFresh te vergoeden.

4. Indien opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement is komen te verkeren, of indien de klant zijn of haar onderneming staakt, geheel dan wel gedeeltelijk liquideert of anderszins de exploitatie ervan wordt verhinderd, al dan niet door maatregelen van overheidswege uitgevaardigd, dan is LocalFresh tevens gerechtigd de overeenkomst wegens gewichtige redenen op te zeggen c.q. te beëindigen met onmiddellijke ingang. Gewichtige redenen voor opzegging zijn eveneens aanwezig indien LocalFresh redelijke grond heeft om te weigeren de opdracht uit te voeren op door de klant gegeven aanwijzingen en de klant LocalFresh niettemin aan deze aanwijzingen wenst te houden, dan wel indien anderzijds omtrent de wijze van uitvoering der werkzaamheden geen overeenstemming kan worden bereikt. Bovendien kan geweigerd worden een opdracht te aanvaarden of kan een aanvaarde opdracht worden opgezegd indien blijkt van enig tegenstrijdig belang tussen meerdere klanten van LocalFresh dan wel aan LocalFresh direct dan wel indirect gelieerde (rechts)personen. Behoudens de gevallen die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigen, zal voor LocalFresh een opzegtermijn van tenminste één week voldoende zijn. Terzake deze beëindiging kan LocalFresh niet aansprakelijk zijn voor schade uit hoofde van wanprestatie of onrechtmatige daad.

13. Het is opdrachtgever niet toegestaan producten en/of diensten van derden aan te bieden middels LocalFresh.

 

Artikel 9 – Contractsoverneming

1. LocalFresh is gerechtigd de rechten en plichten voortvloeiend uit de overeenkomst over te dragen aan een andere tot de groep van LocalFresh behorende onderneming, in de zin van artikel 2:24b BW.

2. Opdrachtgever verleent op voorhand toestemming en medewerking aan (volledige of gedeeltelijke) overdracht door LocalFresh van de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst aan een derde voor zover nakoming van de overeenkomst door deze derde wordt gegarandeerd.

 

Artikel 10 – Overeenkomsten op afstand

1. Gezien er sprake is van overeenkomsten op afstand en er sprake is van bederfelijke waar is in principe de Wet koop op Afstand in de relatie eindgebruiker winkelier niet van toepassing.

 

Artikel 11 – Overige bepalingen

1. Vorderingen voortvloeiend uit de overeenkomst of voortvloeiend uit onrechtmatig handelen, met uitzondering van betalingsverplichtingen van opdrachtgever aan LocalFresh, hebben een verjaringstermijn van één jaar na contractsdatum. Voorgaande te rekenen vanaf de dag volgende op de dag waarop de producten en/of diensten middels LocalFresh zijn afgenomen.

2. LocalFresh behoudt zich te allen tijde het recht om wijzigingen dan wel aanvullingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden.

3. Nietigheid van een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden verandert niets aan de geldigheid van de overige bepalingen. Ingeval van onwettigheid van enige bepaling uit deze algemene voorwaarden zullen LocalFresh en opdrachtgever in overleg treden om de betreffende bepaling te vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk dezelfde strekking heeft als de niet rechtsgeldige bepaling.

4. Opdrachtgever is verplicht LocalFresh op de hoogte te houden van het fysieke adres waarop hij bereikbaar is. Eventuele schade of verzuim ten gevolge van een nalaten daarvan kan nimmer ten laste van LocalFresh komen.

5. Opdrachtgever bewerkstelligt dat er ten minste een representatief afhaalpunt is voor zijn haar bestellingen en zorgt er tevens voor dat dit voldoet aan gestelde gemeentelijke bepalingen en andere wet- en regelgeving.

6. Opdrachtgever kan door LocalFresh aangeboden foto’s illustraties gebruiken.

7. LocalFresh hanteert richtlijnen omtrent de op haar aangeboden goederen en omschrijvingen. Deze worden op aanvraag verstrekt.

8. Het staat LocalFresh vrij eenzijdig teksten van aangeboden producten en/of goederen te wijzingen.

 

 

Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrechten

1. De domeinnaam, handelsnaam van LocalFresh behoren LocalFresh toe.

2. Gebruik en verwijzing van en naar de naam van LocalFresh ofwel de domeinnaam LocalFresh is toegestaan mits er een contractuele relatie is met LocalFresh.

3. Het is LocalFresh toegestaan om een domeinnaam met de (handels)naam van opdrachtgever daar in ofwel daar in verwerkt te registeren ongeacht de extensie.

4. Op alle door LocalFresh ter beschikking gestelde afbeeldingen rust auteursrecht/ intellectuele eigenom bij LocalFresh.

5. Indien opdrachtgever afbeeldingen, teksten, omschrijvingen en dergelijke middels het systeem van LocalFresh ter beschikking stelt, draagt opdrachtgever deze rechten over aan LocalFresh tenzij naar haar aard geen overdracht mogelijk is. Opdrachtgever staat in voor het door LocalFresh vrijelijk gebruk van deze intellectuele eigendomsrechten.

6. Opdrachtgever staat in voor het verdere vrije gebruik cq. de overdracht van alle intellectuele eigendomsrechten cq. auteursrechten. Opdrachtgever vrijwaart LocalFresh ter zake van alle aansprakelijkheid van mogelijke schendingen van intellectuele eigendomsrechten cq. auteursrechten.

 

Artikel 13 – Toepasselijk recht en jurisdictie

1. Ingeval van tegenstrijdigheid van bepalingen in documenten behorende bij de overeenkomst, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

2. Op de overeenkomst en de totstandkoming ervan is Nederlands recht van toepassing.

3. Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht per 1 november 2017.

 

Artikel 14 – Tarieven

LocalFresh rekent 11,5% exclusief BTW van de via LocalFresh gegenereerde omzet (voor zover van toepassing inclusief BTW). LocalFresh rekent een maandelijkse vaste bijdrage van €35,- exclusief BTW per maand. De maandelijkse vaste bijdrage zal worden verrekend met de provisie voor zover van toepassing. Eenmalige aanmeld-, aansluitings- en administratiekosten bedragen € 35,- exclusief BTW. Alle vermelde bedragen op de website www.localfresh.nl zijn exclusief BTW.

 

Artikel 15 – Prijsbeleid

LocalFresh is voorbehouden haar prijzen en/of prijsbeleid periodiek te wijzigen. Dit zal 2 maanden voorafgaande aan de effectuering van genoemde wijzigingen bekend worden gemaakt via publicatie op de website www.localfresh.nl.

Online ervaring

25 jaar online ervaring

Voor elk apparaat

LocalFresh is geoptimaliseerd voor telefoons, tablets, laptops en desktops

100% veilig

Klanten kunnen veilig betalen met iDEAL en creditcard

LocalFresh: Uw partner in e-commerce

lees hier alle voordelen van een partnerschap